Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Program odborného podujatia

Časy prednášok sú uvedené vrátane 2 minút na diskusiu / Lecture duration times include 2 minutes for discussion.

STREDA 13.11.2019

 • od 13:00
  Registrácia


 • 14:00 – 14:20
  Otvorenie kongresu a otváracie príhovory:

  Príhovory dekana LFUK, riaditeľky UNB a predsedu organizačného výboru


 • 14:20 – 16:00
  Epileptochirurgia a Neuroonkológia I (predsedníctvo: Smrčka M., Šteňo J.)

  Intraoperative ultrasound – lifelong experience (invited lecture - 20 min) - Unsgård G.

  Current concepts in epilepsy surgery (invited lecture - 20 min) - Röessler K.

  Chirurgický přístup k tumorům thalamu (invited lecture - 20 min) - Smrčka M.

  New technologies in glioma surgery (invited lecture - 20 min) - Wolfsberger S.

  Kraniofaryngeómy (20 min) - Šteňo J.


 • 16:00 – 16:30
  Príhovor rektora UK
  História Neurochirurgickej kliniky LFUK a UNB (15 min) – Šteňo J.


 • 16:30 – 16:45 Coffee break


 • 16:45 – 18:20
  Ochorenia mozgových ciev (predsedníctvo: Šteňo A., Zeleňák K.)

  Surgical treatment of AVMs guided by 3D-ultrasound (invited lecture - 15 min)- Unsgård G.

  Endovaskulárna liečba aneuryziem (pozvaná prednáška - 20 min) - Zeleňák K.

  Intraoperačná 3D sonografia mozgových ciev (20 min) - Šteňo A.

  Identifikácia pulzácie steny vaku intrakraniálnej aneuryzmy pomocou 4D CTA 10. Potenciálny rizikový faktor krvácania.
  (20 min) - Jankovič P.

  Manažment aneuryziem v UNB (10 min) - Buvala J., Vařejka P., Šteňo A.

  Karotická endarterektómia po mechanickej trombektómii a podaní intravenóznej trombolýzy (15 min)
  Orlický M., Černík D., Školoudík D., Sameš M.


 • 19:30 Otvárací večer


ŠTVRTOK 14.11.2019
Veľká konferenčná miestnosť

 • 9:00 - 11:15
  Medziodborové prednášky a interdisciplinárna spolupráca (predsedníctvo: Timárová G., Šteňo A.)

  Možnosti elektrofyziologického a funkčného monitoringu koreňov cauda equina (10 min) - Benčo M.

  Hlboká mozgová stimulácia pri epilepsii (pozvaná prednáška - 15 min) - Timárova G.

  Úloha zápalových mediátorov funkčnej spinálnej jednotky pri ochoreniach dolného lumbálneho segmentu (10 min)
  Šutovský J.

  Korelácia konzistencie tkaniva intrakraniálnych meningeómov s ich zobrazením magnetickou rezonanciou (15 min) - Lysak A.

  Histopatológia a genetika gliových nádorov mozgu (pozvaná prednáška - 15 min) - Rychlý B.

  Histopatológia a genetika adenómov hypofýzy (pozvaná prednáška - 15 min) - Rychlý B.

  Adenómy hypofýzy – prognostický význam proliferačného markeru Ki-67 (15 min) - Šteňo A.

  Nové sekvencie v MR zobrazení mozgu (pozvaná prednáška - 15 min) - Belan V.

  Využitie perfúzneho vyšetrenia mozgu (pozvaná prednáška - 15 min) - Jezberová M.

  MR diagnostika pomaloprietokových cievnych malformácií mozgu (pozvaná prednáška - 10 min) - Jezberová M.


 • 11:15 – 11:35 Coffee break


 • 11:35 – 13:05
  Neuroonkológia II (predsedníctvo: Česák T., Tichý M.)

  Specifika nádorů CNS u detí (pozvaná prednáška - 15 min) - Tichý M.

  Intraoperačná identifikácia pyramídovej dráhy pri operáciách lézií mozgového kmeňa (15 min)
  Šteňo J.

  Endoskopický verzus mikrochirurgický transnazálny prístup v liečbe adenómov hypofýzy (pozvaná prednáška - 15 min)
  Česák T.

  Radiochirurgická léčba adenomu hypofýzy pomocí Leksellova gama nože (pozvaná prednáška - 15 min) - Liščák R.

  Chirurgie Neurinomu Akustiku(NA), Vestibulárního Schwannomu (VS) (pozvaná prednáška - 15 min) - Zvěřina E.

  Heterogenita meningeálních nádorů (15 min) - Musilová B.


 • 13:05 – 14:10 Obed


 • 14:10 – 16:05
  Neuroonkológia III – Gliómy CNS (predsedníctvo: Beneš V., Bartoš M.)

  Intramedulárne astrocytómy (pozvaná prednáška - 15 min) - Beneš V.

  Skúsenosti s navigovanou 3D-sonografiou (pozvaná prednáška - 15 min) - Bartoš M.

  Low grade gliómy v detskom veku (15 min) - Kozák J.

  Awake resekcie elokventných gliómov s 3D sonografiou (20 min) - Šteňo A.

  Malígna transformácia low-grade gliómov mozgu – význam rozsahu resekcie a jej predikcia pomocou loongitudinálneho MR sledovania (pozvaná prednáška - 15 min) - Fabian M., Šteňo A., Kalina P.

  Rádioterapia gliových nádorov (pozvaná prednáška - 15 min) - Chorvath M.

  Onkologická terapia gliových nádorov (pozvaná prednáška - 20 min) - Kalina P.


 • 16:05 – 16:25 Coffee break


 • 16:25 – 18:10
  Spondylochirurgia a chirurgia periférnych nervov (predsedníctvo: Řehák S., Filip M.)

  Problematika léčby páteřních metastáz (pozvaná prednáška - 15 min) - Řehák S.

  Dorsální miniinvazivní přístupy k lumbosakrální páteři (pozvaná prednáška - 15 min) - Linzer P.

  MIDLIF (pozvaná prednáška - 15 min)
  Filip M.

  Multimodálna analgézia pri operáciách driekovej chrbtice (15 min) - Orlický M., Šimová L., Kaťuch V., Gajdoš M.

  Chirurgie plexus brachialis (pozvaná prednáška - 15 min) - Haninec P.

  Zápalové ochorenia chrbtice (10 min) - Mišovič J.

  Sekundárne nádory chrbtice, neurochirurg versus spondylochirurg (10 min) - Novotný M.

  Spontánne resorbcie hernií diskov (10 min) - Kiss A.


 • 18:10 – 18:40
  Posterová sekcia

  The benefits of Apparent Diffusion Coefficient maps for high-grade glioma delineation (7 min) - Valeková H.

  Metastáza bázy lebky - kazuistika (7 min) - Filko P.

  Aktinomycetóm mozgu - kazuistika (7 min) - Filko P.

  Extraventrikulárny supratentoriálny ependymóm – kazuistika (7 min) - Filko P.


 • 19:30 Diskusný večer


ŠTVRTOK 14.11.2019
Malá konferenčná miestnosť – sekcia sestier

 • 11:30 – 13:00 Blok I

  ICP monitoring (30 min) - Ruszinková V., Kissová Ľ.

  Nové trendy v KPR (30 min) - Pitoňáková J., Čonková Obieari M.

  Využitie ultrazvukovej sondy pri zavádzaní externej drenáže (30 min) - Bothová S., Filková D.


 • 13:00 – 14:00 Obed


 • 14:00 – 16:00 Blok II

  Implantácia neurostimulačnej elektródy pri Parkinsonovej chorobe (30 min) - Šarmírová M., Bothová S.

  Starostlivosť o pacienta s Parkinsonovou chorobou - pred a pooperačná (30 min) - Dulická N., Galajdová I.

  Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s aneuryzmou (30 min) - Svoradová K.

  Ošetrovateľská starostlivosť po operácii tumoru hypofýzy (30 min) - Michnová M.


 • 16:00 – 16:15 Coffee break


 • 16:15 – 18:15 Blok III

  Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň (30 min) - Berková V., Binderová J.

  Pravidlá komunikácie (30 min) - Behúlová Z., Kozáčiková R.

  Psychohygiena sestry (30 min) - Vargová M., Dudoková V.

  Syndróm vyhorenia (30 min) - Hrabovská A.


PIATOK 15.11.2019

 • 09:30 - 11:20
  VARIA (predsedníctvo: Přibáň V., Kolarovszki B.)

  Endoskopické prístupy v neurochirurgii (pozvaná prednáška - 15 min) - Lipina R.

  Současná léčba mozkových aneuryzmat (pozvaná prednáška - 20 min) - Přibáň V.

  Endoskopická liečba kraniosynostózy – naše prvé skúsenosti (15 min) - Kolarovszki B.

  Intratekálna antibiotická liečba pyocefalu - kazuistika (10 min) - Zachar B.

  Chirurgická liečba intramedulárnej metastázy u pacienta s karcinómom močového mechúra – kazuistika (10 min)
  Koroľ O.

  Dekompresívna kraniektómie pri ischemických iktoch (10 min) - Toma D.

  Intracerebrálne hemorágie (10 min) - Bábkova V.

  Pseudotumor cerebri (10 min) - Hrebeňárová B.

  Neuroenterálne cysty (10 min) - Kozák J.


 • 11:30 Záver kongresu


ZMENY V PROGRAME VYHRADENÉ